REGULAMIN SPRZEDAŻY WODY MINERALNEJ PRZEZ STRONĘ WWW.WODAZMISJA.PL

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wodazmisja.pl, zwanej dalej „Stroną”.
2. Strona „wodazmisja.pl” jest własnością Fundacji Missio Cordis
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Rakowej 11 wpisaną do rejestru KRS pod numer KRS 0000794610, REGON 383889732, NIP 5213871342, zwanej dalej „Administratorem”.
3. Strona www.wodazmisja.pl ma charakter informacyjno-promocyjno-charytatywny
i umożliwia poprzez zawarty na Stronie formularz dokonanie zamówienia wody mineralnej
w firmie Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU, 57-320 Polanica-Zdrój,
ul. Zdrojowa 39, NIP: 8830001702, zwanej dalej „Sprzedawcą”.
4. Adres Strony – www.wodazmisja.pl.
5. Dane kontaktowe – ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin, dane kontaktowe: woda@zbieramto.pl, tel. 798 848 487.
6. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Strony powinna zapoznać się z jej Regulaminem.
7. Składanie zamówień przez Stronę wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
8. Administratorem danych osobowych klientów Strony są: Fundacja Missio Cordis z siedzibą w Olsztynie przy ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn oraz Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w 57-320 Polanica-Zdrój ul. Zdrojowa 39.
9. Wszystkie produkty oferowane przez Stronę są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 2.
CENY

1. Ceny towarów, prezentowanych na Stronie są cenami netto.
2. Ceny podane są w złotych polskich i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania w nich zmian.
4. Płatności ceny należy dokonać przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek wskazany w otrzymanej fakturze Pro-forma.

 

§ 3.
PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Składanie zamówienia odbywa się przez formularz dostępny na Stronie lub poprzez bezpośredni kontakt mailowy na adres: dawid.koszowski@staropolanka.pl oraz woda@zbieramto.pl) lub pod numerem telefonu 798 848 487.
2. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, wskazuje adres dostawy, adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy). Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia przesyła drogą mailową fakturę proforma. Sprzedawca, zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

§ 4.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji.
2. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę lub paragon dokumentujące zawarcie umowy i przesyła drogą mailową na adres Klienta wskazany w formularzu.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności.

§ 5.
ZAWARCIE UMOWY

Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Stronie www.wodazmisja.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z § 4 ust. 3.

§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym tzn. bez śladów użycia, do Sprzedawcy (wraz z załączoną fakturą).
4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wyrażenia woli odstąpienia od umowy. Sprzedawca zwróci świadczenie za odesłany towar nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zwróconego produktu.
5. Przesyłki „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

§ 7.
KOSZTY PRZESYŁKI I PŁATNOŚĆ

1. Na terenie Polski dla każdego zamówienia obowiązuje darmowa dostawa.
2. Dystrybutor nie realizuje wysyłek poza granice kraju.

§ 8.
WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 2 dni roboczych, liczone od dnia otrzymania zapłaty za zamówiony towar – warunkiem jest dostępność magazynowa wszystkich zamówionych towarów.
2. W przypadku braku możliwości przygotowania zamówienia do wysyłki, we wskazanym terminie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
3. Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty zgodne ze złożonym zamówieniem.
4. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju. Przesyłki są wysyłane od poniedziałku do czwartku.
5. Przewidywany czas dostawy na terenie kraju wynosi do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.
6. Sprzedawca, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 9.
WYMIANA TOWARÓW

1. Sprzedawca dokona wymiany zamówionych towarów w przypadku gdy zostały one uszkodzone, zaistniał ich ubytek w czasie transportu do Klienta oraz produkt jest niezgodny z zamówieniem składanym przez Klienta. .
2. W przypadku ziszczenia się powyższych przesłanek należy powiadomić nas niezwłocznie o takim fakcie za pośrednictwem wszelkich możliwych środków kontaktu. Jeśli to możliwe należy zrobić zdjęcia i dokonać opisu uszkodzeń bądź ubytków. Warunkiem wymiany jest spisanie protokołu zniszczenia paczki w obecności kuriera.

§ 10.
REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.
2. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 39 z dołączoną fakturą oraz pismem reklamacyjnym opisującym czego dotyczy reklamacja.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu czternastu dni.
4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca, zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w towary do wyboru.
5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca, zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 11.
DANE OSOBOWE

Poprzez złożenie zamówienia na Stronie www.wodazmisja.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych. Wszelkie dane osobowe podane w procesie zakładania konta klienta przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem: www.wodazmisja.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość witryny internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).
3. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania.
4. Klient ma ograniczone prawo do wykorzystywania informacji zawartych na Stronie. Klient nie może kopiować i powielać informacji zawartych na witrynie www.wodazmisja.pl W celu wykorzystania jakichkolwiek elementów zawartych na Stronie Klient ma obowiązek skontaktowania się z Administratorem.
5. Wszelkie zmiany, do regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin nie dotyczy Umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01-03-2023r.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy.
8. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Administratora.